Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu - oppimisen arvointilomake sosionomiopiskelijoille


Lomake täytetään vapaaehtoistoiminnan harjoittelun lopuksi

 

Kyselyn tarkoitus

 

Vapaaehtoistoiminnassa oppiminen on kokemuksista oppimista, jonka keskiössä on oppimisen ja kokemusten reflektio. Vapaaehtoistoiminnassa oppiminen on siis opetus- ja oppimisstrategia, joka yhdistää opiskelijoiden vapaaehtoistoiminnan jäsennettyyn oppimis- ja ohjausprosessiin. Tiivistäen, se on opetuksellinen ratkaisu, jossa yhdistyvät akateemisten tietojen karttuminen ja työelämän yhteisöjen kehittäminen.

Tämän kyselyn tarkoituksena on auttaa sinua reflektoimaan ja pohtimaan oppimista vapaaehtoistoiminnassa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään vapaaehtoistoiminnan harjoittelun kehittämiseen. Kyselyn vastauksia käsitellään ja raportoidaan niin, että yksittäistä opiskelijaa ei voida tunnistaa vastausten perusteella.

Kiitos vastauksestasi!

Vastaajan taustatiedot

Sukupuoli
Nainen Mies
Sukupuoli
Opintojen vaihe sosionomiopinnoissa
Opintojen vaihe

Kysely osallistumisesta vapaaehtoistoimintaan

Oletko osallistunut vapaaehtoistoimintaan ennen sosionomiopintoja: Missä, milloin, kuinka pitkään?

Oletko osallistunut järjestötoimintaan?: Missä, milloin, kuinka pitkään?

Oletko osallistunut vapaaehtoistoiminnan koulutukseen ennen sosionomiopintoja: Missä, milloin, kuinka pitkään?

Vapaaehtoistoiminta osana sosionomiopintoja

Työskentelin vapaaehtoisena pääasiassa seuraavan ryhmän kanssa/seuraavassa työssä:

Ryhmät/ työ

Lisätietoja ja perusteluja vapaaehtoistoiminnan valinnalle

Miten työskentelit - Vapaaehtoistoiminnan muoto:

Vapaaehtoistoiminnan muoto

Osallistuitko vapaaehtoistoiminnan organisaation (esim. Kalliolan Setlementti, SPR) järjestämään vapaaehtoistoiminnan koulutukseen: mitä, missä, milloin, kuinka pitkään?

Kuinka usein toimit vapaaehtoisena viikon aikana?

Kuinka usein toimit

Lisätietoja

Kuinka pitkään työskentelit vapaaehtoisena samassa tehtävässä?

Osallistuitko vapaaehtoistoiminnan organisaation järjestämiin ohjaustapaamisiin (yksilötapaamiset vs. ryhmämuotoinen ohjaus) vapaaehtoistoiminnan harjoittelun aikana?

Ohjaustapaamisin osallistuminen
Kyllä Ei
Ohjaustapaamisin osallistuminen

Lisätietoja

Arviointi vapaaehtoistoiminnasta

Arvioi asteikolla 1-4 seuraavia väittämiä sosionomiopintojen vapaaehtoistoimintaan liittyen:

Arviointiasteikko:
1. Täysin eri mieltä
2. Melko eri mieltä
3. Melko samaa mieltä
4. Täysin samaa mieltä

Väittämia sosionomiaopintojen vapaaehtoistoiminnasta
1. Täysin eri mieltä 2. Melko eri mieltä 3. Melko samaa mieltä 4. Täysin samaa mieltä
Minulla oli tärkeitä vastuualueita
Toiminta oli mielenkiintoista
Olin aktiivinen toimija tarkkailijan sijaan
Keskustelin usein asiakkaan/asiakkaiden kanssa
Tapasin muita vapaaehtoistoimijoita seminaareissa tms. vastaavissa tilaisuuksissa
Minulla oli useita tehtäviä
Työtäni ja toimintaani arvostettiin
Sain vapaasti ideoita ja hyödyntää ideoitani
Asiakas/Asiakkaat osallistuivat vapaaehtoistoiminnan suunnitteluun kanssani
Keskustelin kokemuksistani muiden vapaaehtoisten kanssa
Työskentelin monikulttuurisessa ympäristössä, erilaisten etnisten kulttuurien edustajien kanssa
Vapaaehtoistoiminnassa saavutettiin ne tavoitteet, jotka oli asiakkaiden kanssa yhdessä asetettu
Kokemukset vapaaehtoistoiminnassa haastoivat minua uudenlaiseen ajatteluun
Hyödynsin vapaaehtoistoiminnassa sosionomiopinnoissa oppimaani teoriatietoa:
Voin jatkossa hyödyntää vapaaehtoistoiminnan kokemuksia teoriaopinnoissani,
Opettaja/vapaaehtoistoiminnan ohjaaja antoi minulle toiminnastani palautetta
Keskustelimme vapaaehtoistoiminnan kokemuksista ja vapaaehtoistoiminnan herättämistä tunteista opettajien/vapaaehtoistoiminnan ohjaajien kanssa
Keskustelimme vapaaehtoistoiminnan yhteyksistä teoriaopintoihin opettajien/vapaaehtoistoiminnan ohjaajien kanssa
Jaoin vapaaehtoistoiminnan kokemukseni muiden opiskelijoiden kanssa

Jos hyödynsit vapaaehtoistoiminnassa sosionomiaopinnoissasi oppimaasi teoriatietoa, kerro mitä?

Jos uskot että voit jatkossa hyödyntää vapaaehtoistoiminnan kokamuksiasi teoriaopinnoissasi, kerro miten?

Oppiminen vapaaehtoistoiminnassa - Mitä opitaan?

Vapaaehtoistoiminnan harjoittelun osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee vapaaehtois- ja kansalaistoimintaa sosiaalialalla. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa harjoittelunsa oman ammatillisen erityisosaamisensa kehittymishaasteet huomioiden. Hän vahvistuu ammatillisessa osaamisessaan. Opiskelija edistää toiminnallaan oikeudenmukaisuutta, ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja kestävää kehitystä.

Opintojakson sisältö

Opiskelija tuntee vapaaehtoistoiminnan merkityksen, periaatteet ja käytännöt sosiaalialalla. Harjoittelu suoritetaan opintojen aikana opiskelijan esittämän suunnitelman mukaisesti. Harjoittelu voi olla esimerkiksi kansalaistoimintaa sekä vapaaehtois- tai tukihenkilötoimintaa.

Mitä opit vapaaehtoistoiminnan yleistavoitteisiin liittyen?

Mitä henkilökohtaisia oppimistavoitteita sinulla oli?

Arvioi tässä henkilökohtaisten oppimisstavoitteiden saavuttamista:

Mitä opit itsestäsi (vahvuudet vs. kehittämiskohteet)?

Arvioi seuraavien tietojen, taitojen ja asenteiden kehittymistä vapaaehtoistoiminnassa asteikolla 1-4 sen mukaan, miten arvioit, että alla mainitut tiedot, taidot ja asenteet ovat kehittyneet vapaaehtoistoiminnassa:

Tietojen, taitojen ja asenteiden kehittyminen
1. Erittäin vähän 2. Melko vähän 2. Melko paljon 4. Erittäin paljon
Kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot (dialogi)
Ryhmätyötaidot
Ongelmanratkaisutaidot
Toiminnan organisointiin liittyvät taidot
Ohjaustaidot
Osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisön asioihin
Kriittinen ajattelu
Moraalinen ja eettinen ajattelu
Sosiaalisten ja yhteisöllisten ongelmien tunnistaminen
Erilaisten ihmisten ja kulttuureiden kunnioittaminen
Tavoitteellinen työskentely
Toiminnan vaikutusten arviointi
Tiedonhaku
Verkostoituminen
Syvällisempi ymmärrys teoriaopinnoissa käsiteltyihin asioihin
Teorioiden soveltaminen käytännön haasteisiin
Itsetuntemus, ihmisenä kasvaminen
Uudet erityistaidot (esim. kädentaidot), mitä?

Jos koit saavasi uusia erityistaitoja (esim. kädentaidot), kerro mitä?

Vapaaehtoistoiminnasta oppiminen - Miten?

Mitä oppimisen ja reflektion muotoja käytit vapaaehtoistoiminnassa:

 

Käytetyt oppimisen ja reflektion muodot vapaaehtoistoiminnassa

Mikä oli mielestäsi oppimisen kannalta kaikkein tärkein reflektion muoto? Miksi?

Jatka seuraavia lauseita

Jatka seuraavia lauseita


Onnistuin siinä...

Opin eniten siitä, kun...

Sitoutumiseni vapaaehtoistoimintaan oli...

Lopuksi

Millaista ohjaamista ja kokemusten jakamista olisit kaivannut vapaaehtoistoimintaan liittyen?

Mikä on mielestäsi vapaaehtoistoiminnan merkitys sosiaali- ja terveysalalla?

Aiotko jatkossa osallistua vapaaehtoistoimintaan?

Muuta palautetta:

Kiitos vastauksestasi!

Kyselyssä on hyödynnetty mukaillen seuraavia lähteitä: 

Service-Learning and Research Scheme: The Lingnan Model. Service-Learning (OSL). Lingnan University. 2006. 

Eyler, J. and Dwight, E. Giles. Jr. 1999. Where is the Learning in Service Learning? Jossey-Bass. A Wiley Imprint. San Francisco.

Tietojen lähetys